Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.  

Foreningen Bevar Høsterkøb Skole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Anne-Kathrine Basbøll

Mail: persondata@bevarhoesterkoebskole.nu

 Hjemmeside: www.bevarhøsterkøbskole.nu

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse

Oplysninger om frivillige: Almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.  Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til Foreningen

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig ved din indmeldelse i Foreningen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er, 1) at vi som Forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger,  2) at det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig, 3) at loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger, og/eller 4) at du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 1) At behandle medlemsoplysninger – herunder at udsende nyhedsbreve, 2)  At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem. 3) At opfylde lovgivning. 4) At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om Foreningens frivillige er at vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i Foreningen. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er: 1) At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter 2) At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter, 3) At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Foreningen 4) At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Foreningen eller som frivillig.

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde er ophørt. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.