FORENINGEN BEVAR HØSTERKØB SKOLE

§1        Navn og hjemsted

Stk. 1.   Foreningens navn er Foreningen Bevar Høsterkøb Skole (herefter benævnt ”Foreningen”).

Stk. 2.   Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

§2        Formål.

Stk. 1.   Foreningens primære formål er at sikre bevarelse af Høsterkøb Skole som en selvstændig skole.

§3        Medlemskreds

Stk. 1.   Som medlemmer optages enhver, der ønsker at støtte op om Foreningens formål.

Stk. 2.   Foreningen består primært af medlemmer med tilknytning til Høsterkøb Skole.

Stk. 3.   Indmeldelse sker på Foreningens hjemmeside (www.bevarhøsterkøbskole.nu). Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr.

Stk. 4.   Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Foreningen.

Stk. 5.   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr, derudover opkræves ikke kontingent i Foreningen. Medlemmer, der måtte ønske dette, kan dog vælge at støtte Foreningens arbejde ved individuelle donationer.

§4        Generalforsamlingen

Stk. 1.   Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.   Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på Foreningens hjemmeside.

Stk. 3.   Alle, der på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen, var gyldige medlemmer, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 4.   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Formandens beretning

2. Regnskabsaflæggelse

3. Behandling af indkomne forslag

4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr for kommende regnskabsår

5. Godkendelse af budget

6. Valg af formand

7. Valg af næstformand

8. Valg af 3-9 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Stk. 5.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§5        Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.   Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6        Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der udgør 3-9 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode.

Stk. 2.   Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.   Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4.   Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.   Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7        Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.   Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der fremlægger månedsregnskab for bestyrelsen. Enhver af Foreningens udgifter skal godkendes af kasseren samt formanden (eller i dennes fravær næstformanden), forinden afholdelse af udgiften kan ske.

Stk. 4.   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8        Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Foreningen.

§9        Vedtægtsændringer

Stk. 1.   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.   Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10     Opløsning

Stk. 1.   Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende genralforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.   Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål eller ved tilskud til arrangement, der afholdes på Høsterkøb Skole til fordel for indskrevne elever. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11     Datering

Stk.1.    Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3. juni 2019.

Høsterkøb, den 3. juni 2019