Nyhedsbrev Oktober 2019

Kære medlem,
Som bekendt blev forslaget om skolestrukturen behandlet af Børne- og Skoleudvalget umiddelbart før efterårsferien. Desværre stemte et flertal for forslaget, og det må derfor påregnes at forslaget godkendes endeligt at Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2019. Lokallisten og Det Konservative Folkeparti stemte imod forslaget, og bliver som en direkte konsekvens af dette holdt uden for budgetforhandlingerne i den resterende valgperiode frem mod næste kommunalvalg i 2021. 

Hvad er næste skridt?
————————–
Forslag om skolestruktur behandles af Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2019. Vi arbejder i foreningen på at forsøge at påvirke de partier, der har stemt for forslaget i Børne- og Skoleudvalget. Det gør vi blandt andet ved at gå i dialog med politikerne på sociale medier, ved at skrive læserbreve, e-mails og holde møder med relevante politikere. 

Ligeledes er Foreningen i dialog med Lokallisten og Det Konservative Folkeparti. 

Foreningen undersøger endvidere mulighederne for at indgive en klage over Rudersdal Kommunes sagsbehandling, da vi mener, at der er ikke uvæsentlige fejl i det materiale, der har været fremlagt for politikerne. Rudersdal Kommune forventer en årlig besparelse på 4 millioner kroner ved gennemførelsen af skolesammenlægningerne. Dog er der ikke udarbejdet en business case, der indeholder alle elementer af de påtænkte skolesammenlægninger. Ligeledes har vi erfaret, at der er fejl i Høringsrapporten. Der er derved risiko for, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning på et ikke fuldt oplyst grundlag. 

Hvad kan du gøre?
—————————
1. Skriv under på underskriftsindsamlingen: https://www.skrivunder.net/bevar-skolerne-i-rudersdal
2. Deltag i debatten på sociale medier. Følg meget gerne facebook grupperne: ”Bevar Høsterkøb Skole” og ”Stop skolesammenlægningen!”. Vi opfordrer selvfølgelig til at bevare en god tone i debatten.
3. Tjek om dit høringssvar er medtaget i Høringsrapporten. Vi har opdaget at et enkelt høringssvar ikke er med i rapporten, ligeledes har vi opdaget, at elementer af andre høringssvar mangler. Vi hører meget gerne fra jer, hvis jeres høringssvar ikke fuldt ud er medtaget i Høringsrapporten. 
https://www.bevarhoesterkoebskole.nu/…/10/22/hoeringsrapor…/
4. Støt Foreningen Bevar Høsterkøb Skole med et økonomisk bidrag, der vil blive anvendt til aktiviteter (herunder demonstrationer, annoncer mv.), der støtter bevarelsen af Høsterkøb Skole som en selvstændig skole. Beløb kan overføres via MobilePay til følgende MobilePay box nummer: 5865KF.
5. Vi savner flere engagerede kræfter i foreningen! Så hvis du har tid og overskud til at hjælpe Foreningen her i slutspurten, hører vi meget gerne fra dig. Der er 9 dage tilbage til at kæmpe for skolen!

Konsekvens af sammenlægning:
———————————————
Forslaget om skolestrukturreformen indebærer sammenlægning af otte af kommunens folkeskoler til fire – i første omgang med fælles ledelse af to matrikler, i anden omgang med pålæg til de forældrevalgte skolebestyrelser om at blive enige om hvilken skole der skal nedlægges. For Høsterkøb Skoles vedkommende betyder det en sammenlægning med Sjælsøskolen. Endvidere vil det betyde, at der skal udpeges en fælles skoleleder. Der vil ligeledes kun være én fælles skolebestyrelse for den nye fælles skole. Lærerne vil som udgangspunkt være tilknyttet begge matrikler, og vil således ikke længere kun høre til eksempelvis Høsterkøb Skole. 

Mange tak for jeres opbakning! Lad os fortsætte kampen de næste 9 dage!

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig meget velkomne til at række ud til os. 

Med venlig hilsen
Foreningen Bevar Høsterkøb Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *