Inspiration til at skrive dit høringssvar

Deadline for indsendelse af høringssvar er den 16. september 2019 – kan indsendes via linket på www.bevarhoesterkoebskole.nu

OBS!!Der er ingen begrænsninger ift. hvor mange høringssvar du kan indsende. Copy/paste er også tilladt 🙂

HER ER LINK TIL HVOR DU SKAL SENDE DIT HØRINGSSVAR: https://www.rudersdal.dk/indhold/bemaerkninger-til-forslag-om-ny-skolestruktur

Link til “Forslag til ændret Skolestruktur:https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/pdf/bilag/2804e8eb-1267-4e9c-8d37-1bcc0db06341?redirectDirectlyToPdf=false

https://www.rudersdal.dk/files/media/2019/13/skolestrukturudvalgets_anbefalinger_til_kmb.pdf)

og selve høringsmaterialet https://www.rudersdal.dk/files/media/2019/24/presmed.ny_skolestruktur_sendes_i_hoering.pdf

Erfaringer fra en række andre kommuner viser, at sammenlagte skoler splittes op igen. Det er bl.a. sket i Gribskov, Halsnæs Dragør og Bornholm pga. svære og uoverkommelige udfordringer efter sammenlægning. ”Vi har set en lemmingeffekt, hvor man har lagt skoler sammen, fordi nabokommunen gør det. Der er aldrig foretaget en valid undersøgelse af, hvad man får ud det, og ingen kommuner har stillet sig frem og sagt, at de har sparet penge på sammenlægningen. Så når vi nu ser kommuner gå den modsatte vej, skyldes det, at man kan konstatere utilfredshed og dysfunktioner på de sammenlagte skoler” udtaler Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen. https://www.folkeskolen.dk/658811/laerere-og-skoleledere-fornuftigt-at-tage-sammenlagte-skoler-op-til-revision

Distanceledelse: Flere evalueringer af skolesammenlægninger påpeger en lang række udfordringer såsom manglende indflydelse i skolen pga. distanceledelse, manglende “ny” identitet mellem de sammenlagte skoler, da man orienterer sig mod de fællesskaber der er på den enkelte matrikel samt personale på de mindste af de to sammenlagte skoler oplever, at de skal tilpasse sig forholdene på den større skole på trods af en helt anden kultur på den mindste skole mv. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det samme gør sig gældende for Høsterkøb skole og at den mister sin helt særegne identitet som er opbygget igennem mere end 100 år. (jf. rapport om skolesammenlægning i Ballerup Kommune) https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-nye-skolestruktur-i-ballerup-kommune-10822/

Ingen belæg for stordriftsfordele: Både øget kvalitet i undervisningen/det pædagogiske arbejde og reduktion/lokalebesparelser via f.eks. stordriftsfordele vejer tungt i “Arbejdsnotat til Børne- og Skoleudvalget om robust klassedannelse” fra april 2019. Men, hvis man forholder sig til de erfaringer der vedrører gennemførte skolesammenlægninger, så er der ikke belæg for, at hverken kvalitet eller stordriftsfordele opnås ved skolesammenlægninger – snarere tværtimod “Heller ikke når jeg ser på kvaliteten af undervisningen og dermed på, hvor gode skolerne har været til at løfte deres elever, er der indtil nu tegn på, at skolesammenlægningerne har resulteret i bedre undervisning. Tværtimod er der en tendens til, at skolernes evne til at løfte eleverne ud over, hvad man kunne forvente set i forhold til elevernes socio-økonomiskesammensætning, er blevet svagere i takt med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler”udtaler forskningschef Henrik Christoffersen i CEPOS- rapport vedr. skolesammenlægninger. Jf. rapport fra CEPOS https://cepos.dk/artikler/arbejdspapir-21-de-foreloebige-erfaringer-fra-kommunernes-skolelukninger-fuld-version/

Intet grundlag for klasseoptimering: Formålet med sammenlægning af Rudersdals skoler skulle være at optimere klassedannelsen. Det kan give god mening nogle steder i kommunen, men ikke, når det gælder Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Der opnås ingen klasseoptimering ved at sammenlægge Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen: der klasseoptimeres allerede i 6. klasse. En klasseoptimering vil derfor kun være for 0.-5. kl. da man allerede i dag samles på én matrikel efter 5. kl. Derfor er der en meget begrænset mulighed for at klasseoptimere/skabe robuste klasser.

Dårlige erfaringer med sammenlægninger: Ballerup Lærerforening (BLF) skriver bl.a. om ovenstående skolesammenlægningen i Ballerup Kommune således: BLF har i 2018 sendt et høringssvar til Vives rapport med ønsker om ”mere selvbestemmelse, involvering/demokratisk ledelse..” desuden at ”skoler på flere matrikler er en uskik og ikke har bidraget positivt til skolevæsenet” og ”at skolestrukturændringen har gjort det vanskeligt at foretage justeringer.. stor forskel på matriklerne og derfor svært at tilrettelægge linjerne” og at der er ”fortsat betydelig medlemskritik (BLF) af skolestrukturen, lærerne har ikke set lyset” samt at ”Skolelederen som fyrtårn for skolen er forsvundet” og at ”en fornuftig opprioritering af ledelse har medført at ledelsen er sig selv nok og egenhændig definere skolens strategier uden at lytte til/drøfte med medarbejderne (de fagprofessionelle). 

Dårlige teoretiske eksempler som politisk argument: I politiske drøftelser er eksemplet med en tilflytter blevet brugt. Det vil sige, at hvis der kommer en tilflytter, en elev nr. 29, så skal klassen splittes op. Men, hvor stor er sandsynligheden for at tilflytteren bor i det fælles skoledistrikt dvs. i Ravnsnæsset? Eller er situationen dén, at man fra Rudersdal Kommunes side vil tilbyde tilflytteren en plads på en skole der ligger længere væk end 2,5 km fra bopælen (på trods af at områdets øvrige børn går på den lokale skole få hundrede meter fra bopælen)? 

Høsterkøb vil være den lille: Den fællesmængde af børn Høsterkøb skole og Sjælsøskolen har, vil i praksis kun dreje sig om børnene på Ravnsnæsset og i Isterød, og reelt er der ikke mulighed for at flytte børn fra Sjælsøskolen til Høsterkøb Skole, men kun den anden vej. Fordi børn, der bor på Råvænget (område B på kortet nedenfor, de gule pletter lige ved siden af Sjælsøskolen), vil kunne “spytte” til Sjælsøskolen, og kan derfor meget tidligt selv gå trafiksikkert bagom Ravnsnæsvej til Sjælsøskolen. Børn fra Svaneparken (de gule pletter i område A på kortet på side 32 i linket nedenfor) har 3,3 km til Høsterkøb Skole. Der vil være kortere, hvis de cykler igennem Rude Skov, men her er der grusstier, der ikke er trygge at cykle på pga. manglende belægning samt manglende belysning og snerydning i vintermånederne. Af de børn, der bor i Høsterkøb (område C på kortet nedenfor, de røde pletter i Høsterkøb) er det kun den yderste plet på Høsterkøbvej, der har under 2,5 km til Sjælsøskolen. De øvrige har over og op til 2,9 km, og må derfor være fejlmarkeret. https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/pdf/bilag/2804e8eb-1267-4e9c-8d37-1bcc0db06341?redirectDirectlyToPdf=false

Risiko for at folk flytter: Alarmerende risiko for, at der mistes mange forældre ved sammelægningaf de to skoler (valg af privatskole fremfor en sammenlagt skole er allerede varslet fra flere forældre grundet dårlige erfaringer fra sidste runde af skolesammenlægninger i Rudersdal Kommune grundet højt antal opsigelser fra lærernes side) 

Ikke taget højde for søskendefordel i beregninger og prognoser, hvilket er væsentlige tal: Børnetallet er faldende, så der vil være færre fælles børn i de kommende år. Derfor mangler der i opgørelsen en forecastingift. fremtidige elever i det fælles skoledistrikt fremfor de nuværende. Desuden er der ikke taget højde for søskendefordel i angivelsen af antal børn i et fælles skoledistrikt. Tallene afspejler således ikke virkeligheden. •For få børn at deles om: Politikerne udtaler, at de er enige i, at det kun er Ravnsnæssets børn man kan flytte, hvilket gennemsnitlig er 4,25 børn pr. årgang, hvis man tager afsæt i børn i 0. til 3. klasse i dag. I så fald strider scenariet imod egne anbefalinger i “Arbejdsnotat til Børne- og Skoleudvalget om robust klassedannelse” fra april 2019, hvor man mener der skal være 5-10 fælles elever pr. årgang til for at kunne klasseoptimere. https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/pdf/bilag/2804e8eb-1267-4e9c-8d37-1bcc0db06341?redirectDirectlyToPdf=false•Sjælsøskolen står til et fald i elevantallet over den fremskrevne ti-årigeperiode, men når man kigger på prognoserne for indskolingen til og med 5. klasse er der rigtige fine robuste klasser. Hvordan hænger det sammen og hvorfor indgår det ikke beregningerne? 

Kapacitet i tidsperspektiv: Allerede fra skoleåret 25/26 er Høsterkøb Skole oppe over 240 elever, hvilket er skolens kapacitet. Så en overgangsperiode på 4-5 år før man igen anvender max kapacitet på Høsterkøb skole, er meget kort særdeles når man vejer op imod at forskning viser at skolereformer normalt tager 10-15 år at implementere fuldt ud (SOU, 2013. Det tartid – om effekter av skolpolitiskareformer. Delbetänkandeav Utredningenom förbä̈ttraderesultat i grundskolan, SOU 2013:30. Stockholm: SOU. Statens OffentligaUtredningar). 

Der må forventes udgifter til ledelse: Mange kommuner har i forbindelse med oprettelsen af fælles ledelse reduceret ledelserne og givet de fælles ledelser et stort råderum. Det er også kommet frem, at den fælles ledelse på mange af skolerne er presset og underlagt et voldsomt arbejdspres. På den ene side er muligheden for at opnå besparelser snævert knyttet til størrelsen på ledelserne, og muligheden for at lave lokale løsninger forudsætter et stort handlerum. På den anden side kan arbejdspresset på en ledelse blive så stort, at det har negative konsekvenser og kalder på en forøgelse af ledelses- ressourcerne – og dermed reducerede besparelser. Tilsvarende kan fælles retningslinjer virke aflastende, men også reducere ledelsesrummet. Løsningen ligger ikke lige for, men kommunerne bør være bevidste om afvejningen mellem ønsket om besparelser og ledelsernes arbejdsvilkår.” (KORA ”Fælles ledelse og holddannelse – Analyse af frihed til fælles ledelse og lempelse af holddannelsesregler”, en analyse af de økonomiske konsekvenser af oprettelse af fælles ledelse og brug af holddannelse i folkeskolen: https://www.vive.dk/media/pure/8834/2039387

Hvis du har spørgsmål omkring høringssvar eller mangler konkrete oplysninger om den nye skolestruktur i Rudersdal Kommune, er du meget velkommen til at tage fat i Dina Jaspars (mor til Claudia i 1.A). Dina kan kontaktes på dinakristina.dk@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *